Michal Bulant on Mon, 14 May 2012 21:50:33 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PARI description translation in Czech


Hi Bill,

the translation is almost correct (it's understandable but slightly changing 
meaning of some statements) so I would  suggest the following modification:

(my suggestion)
=====
PARI/GP je systÃm poÄÃtaÄovà algebry Åiroce pouÅÃvanà pro rychlÃ
vÃpoÄty v teorii ÄÃsel (prvoÄÃselnà rozklady, algebraickà teorie ÄÃsel, eliptickà kÅivky...),  obsahuje ale takà velkÃ
mnoÅstvà uÅiteÄnÃch funkcà pro prÃci s maticemi, polynomy, mocninnÃmi Åadami, algebraickÃmi ÄÃsly atd. 
V PARI/GP je kromÄ toho implementovÃno mnoho transcendentnÃch funkcÃ. 
PARI je rovnÄÅ k dispozici jako knihovna funkcà jazyka C umoÅÅujÃcà rychlejÅà vÃpoÄty.

SystÃm PARI byl pÅvodnÄ vyvinut Henri Cohenem a jeho spolupracovnÃky z  Univerzity Bordeaux I ve Francii, 
nynà je ÅÃÅen pod licencà GPL a spravovÃn
Karimem Belabasem za pomoci mnoha dalÅÃch pÅispÄvatelÅ. 
=====

Regards,

	Michal Bulant
On Mon, May 14, 2012 at 03:23:05PM +0200, Bill Allombert wrote:
> Date: Mon, 14 May 2012 15:23:05 +0200
> From: Bill Allombert <Bill.Allombert@math.u-bordeaux1.fr>
> To: pari-users@pari.math.u-bordeaux.fr
> Subject: PARI description translation in Czech
> User-Agent: Mutt/1.5.20 (2009-06-14)
> 
> Dear PARI users,
> 
> I have received a translation of the PARI/GP homepage in Czech, see below!
> If you speak Czech, please tell me if it is correct so that I can add it 
> to the PARI/GP website, thanks in advance.
> 
> ---------
> PARI/GP je Åiroce pouÅÃvanà systÃm poÄÃtaÄovà algebry pouÅÃvanÃho pro rychlÃ
> vÃpoÄty (faktoriÃly, teorie ÄÃsel, eliptickà kÅivky...), takà obsahuje velkÃ
> mnoÅstvà uÅiteÄnÃch funkcà slouÅÃcÃch pro vÃpoÄet matematickÃch vÃrazÅ jako
> jsou matice, polynomy, mocniny, algebraickà ÄÃsla, atd., a spoustu
> transcendentnÃch funkcÃ. PARI je takà k dispozici jako knihovna C umoÅÅujÃcÃ
> vÃm rychlejÅÃ vÃpoÄty.
> 
> PÅvodnÄ to vytvoÅil Henri Cohen a jeho spolupracovnÃci (Univerzita v Bordeaux
> I, Francie), PARI byl vÅak nynà vydÃn pod licencà GPL a je dÃle spravovÃn
> Karimem Belabasem za pomoci mnoha dalÅÃch pÅispÄvatelÅ. 
> --------
> English version:
> 
>  PARI/GP is a widely used computer algebra system designed for fast
> computations in number theory (factorizations, algebraic number theory,
> elliptic curves...), but also contains a large number of other useful functions
> to compute with mathematical entities such as matrices, polynomials, power
> series, algebraic numbers etc., and a lot of transcendental functions. PARI is
> also available as a C library to allow for faster computations.
> 
> Originally developed by Henri Cohen and his co-workers (Università Bordeaux I,
> France), PARI is now under the GPL and maintained by Karim Belabas with the
> help of many volunteer contributors. 
> 
> Cheers,
> Bill.


--
Michal Bulant, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Faculty of Science, Department of Mathematics, phone: +420 549 49 3344
Topics: Number Theory, Cryptography, TeX, Linux (Debian) , *GNU*
e-mail: bulant@math.muni.cz  WWW: http://www.math.muni.cz/~bulik/